Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Algemeen.

Alle verkopen, aannemingen, studies en werken van Jonckheere Spanten voor klanten zijn aan deze algemene voorwaarden onderworpen, met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant. Wijzigingen en aanpassingen van huidige algemene voorwaarden worden door de klant stilzwijgend aanvaard bij gebrek aan protest van de facturen of brieven waarop zij vermeld zijn. Huidige algemene voorwaarden vullen eventuele bijzondere schriftelijke contracten met de klant aan. In geval van tegenstrijdigheid op een bepaald punt tussen huidige algemene voorwaarden en het schriftelijke contract, krijgt de afwijkende beschikking van het  schriftelijke contract voorrang.

Artikel 2 : Offertes.

Al onze offertes worden, behoudens verkoop of aanneming, vrijblijvend gedaan. Materiële fouten in onze offertes kunnen steeds verbeterd worden. De klant dient aan Jonkheere Spanten een volledige informatie te geven over de goederen en/of werken die hij wenst te bestellen De klant draagt elke aansprakelijkheid voor  onjuiste en onvolledig informatie. Lastenboeken zijn aan Jonkheere Spanten niet tegenstelbaar behalve indien zij aan Jonkheere Spanten voor de offerte medegedeeld werden met verwijzing naar de pertinente bepalingen.

Artikel 3 : Betaling.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van Jonckheere Spanten contant en zonder disconto bij ontvangst betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur of in geval van verbreking van de overeenkomst, zullen alle facturen van Jonckheere Spanten aan de klant onmiddellijk eisbaar worden, zelfs indien een betalingstermijn overeengekomen werd. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behoudt Jonckheere Spanten zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen te eisen. Indien de koper aan Jonckheere Spanten geen voldoende waarborgen geeft, zal Jonckheere Spanten het recht hebben de bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren.

Alle betalingen van de klant dienen uitsluitend op de maatschappelijke zetel van Jonckheere Spanten uitgevoerd te worden door overschrijving op een bankrekening van Jonckheere Spanten. Betalingen in speciën, door cheques, rechtstreeks aan een vertegenwoordiger of personeelslid van Jonckheere Spanten, of op een andere wijze zijn niet toegelaten, ongeldig en aan Jonckheere Spanten niet tegenstelbaar. In het kader van de contractuele relaties verzaakt de klant aan de inroeping van de exceptie van niet-uitvoering om de betaling van de facturen van Jonckheere Spanten te schorsen of uit te stellen. 

Bij gebrek aan protest bij aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen van een factuur wordt deze factuur, de gefactureerde som en de gefactureerde  werken en/of verkopen van Jonckheere Spanten stilzwijgend en onherroepelijk door de klant aanvaard.

Alle bedragen en facturen die niet op de vervaldag door de klant aan Jonckheere Spanten zullen betaald worden,  zullen van rechtswege en zonder  voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden enerzijds met moratoire interesten berekend aan 10 % per jaar vanaf de dag van eisbaarheid van de factuur of het ontstaan van de schuldvordering  van Jonckheere Spanten tot de dag van volledige betaling en anderzijds met een forfaitaire schadevergoeding of schadebeding gelijk aan 15 % tot 5.000 € en boven dit bedrag gelijk aan 10 % van de aan Jonckheere Spanten verschuldigde sommen en/of facturen, met een  minimum van 250 €.

Artikel 4 : Levering.

De levering van de goederen geschiedt op het ogenblik dat ze op de overeengekomen plaats afgeleverd of door de klant in ontvangst genomen worden. Indien de klant verzuimt de goederen af te halen of weigert ze in ontvangst te nemen, blijven ze voor zijn risico in onze opslagplaatsen opgeslagen en is Jonckheere Spanten gerechtigd stagelden aan de klant te factureren. Indien de klant uitstel van levering vraagt, zal Jonckheere Spanten eveneens gerechtigd zijn om stagelden te factureren aan bijgaand tarief :

Stockage op bokken :

100 €/bok per begonnen week

250 € extra laad-en losbeurt

Stockage op remorken :  500 €/remork per begonnen week

Artikel 5 : Klachten.

Elke klacht betreffende de verkochte goederen en producten van Jonckheere Spanten, hun aard, hoedanigheid en alle zichtbare gebreken, en/of de door Jonckheere Spanten uitgevoerde werken moet om ontvankelijk te zijn  aan Jonckheere Spanten onmiddellijk en ten laatste binnen de  2 kalenderdagen volgend op het feit, de levering of de werken, die er het voorwerp van zijn, uitsluitend bij aangetekende brief medegedeeld worden. Niet overeenstemming van het aantal stukken moet ten laatste op het ogenblik van de levering  gemeld worden. De klant draagt de volledige bewijslast van de door hem ingeroepen grieven en klachten en aanvaardt dat Jonckheere Spanten niet door een resultaatsverbintenis, maar door een middelenverbintenis gehouden is. Bij gegrond bevonden klacht is de aansprakelijkheid van Jonckheere Spanten beperkt tot het vervangen of herstellen van de niet overeenstemmende goederen en/of werken. Andere schade of verlies door de klant geleden worden door Jonckheere Spanten niet vergoed.

Artikel 6 : Prijsherziening

De prijzen van Jonckheere Spanten worden bepaald in functie van de houtprijzen, lonen, sociale lasten en andere uitgaven op het ogenblik van de opstelling van de offerte of de afsluiting van de overeenkomst. In geval van verhoging van de houtprijzen, van de lonen, sociale lasten en/of andere uitgaven ten gevolge van de evolutie van het indexcijfer, sectoriële akkoorden, marktvoorwaarden, koerswijzigingen van deviezen of andere onvoorziene omstandigheden zal Jonckheere Spanten gerechtigd zijn onmiddellijk de prijzen, die met de klant overeengekomen werden aan de verhoging(en) aan te passen. De prijs van eventuele supplementen wordt  door Jonckheere Spanten vrij bepaald.

Artikel 7 : Transport.

De goederen die aan de klant verkocht werden of die in het kader van een aanneming voor de klant bestemd zijn reizen steeds op risico’s van de klant, die een verzekering zal moeten afsluiten om elk verlies of schade tijdens het vervoer te dekken.  Jonckheere Spanten sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade aan goederen voor de klant bestemd of verlies, veroorzaakt door ongevallen tijdens het vervoer, diefstal en andere incidenten, alsook voor vertraging bij verzending per spoor of met andere vervoermiddelen.

Artikel 8 : Levering.

De leveringstermijnen die in onze contracten, offertes en/of bevestigingsbrieven vermeld zijn, zijn louter indicatief en verbinden Jonckheere Spanten niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk  en schriftelijk overeengekomen werd. De klant kan zich niet op deze termijnen beroepen om schadedevergoeding aan Jonckheere Spanten te vorderen.

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud.

De klant wordt slechts definitief eigenaar van de goederen na volledige betaling van de  overeengekomen prijs, zelfs indien hij de risico’s van de goederen vroeger ten laste neemt. Jonckheere Spanten blijft eigenaar van de goederen tot hun betaling en behoudt zich het recht voor de niet betaalde goederen  op grond van haar eigendomsrecht terug in ontvangst te nemen of hun levering uit te stellen. 

Artikel 10 : Ontbinding van de koop.

10.1 Indien de klant in gebreke blijft één of verschillende facturen op hun vervaldag  te betalen of andere verbintenissen na te leven zal Jonckheere Spanten van rechtswege gerechtigd zijn haar prestaties te schorsen tot regularisatie van de betalingsachterstand of van de niet uitgevoerde verbintenissen door de klant. Na verzending door Jonckheere Spanten aan de klant van een aangetekende ingebrekestelling tot betaling binnen de 10 kalenderdagen van vervallen facturen of bedragen, zal Jonckheere Spanten van rechtswege gerechtigd zijn  de overeenkomst lastens de klant te verbreken indien deze laatste in gebreke bleef tot betaling binnen de 10 dagen van de vervallen facturen  over te gaan.

10.2 Indien de overeenkomst tussen partijen lastens de klant ontbonden wordt, zal hij van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 65 % van de waarde van de verkochte producten die nog moeten geleverd worden en/of de overblijvende prestaties of werken aan Jonckheere Spanten verschuldigd zijn. Jonckheere Spanten behoudt het recht een hogere schadevergoeding aan de klant te vorderen indien zij het bewijs levert dat haar schade hoger is.

10.3 Indien Jonckheere Spanten haar verbintenissen niet uitvoert, zal de klant de overeenkomst alleen kunnen ontbinden in geval van zware fout van Jonckheere Spanten en na verzending van een aangetekende  ingebrekestelling die binnen de 30 dagen zonder gevolg van Jonckheere Spanten bleef. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten hare last, zal Jonckheere Spanten gehouden zijn de door de klant geleden schade te vergoeden. De klant draagt de bewijslast van de geleden schade. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding nooit hoger kan zijn dan de waarde van de contractuele werken en/of verkochte producten.

Artikel 11 : Annulatie.

Indien voor elke uitvoering de klant aan zijn bestelling of aan de overeenkomst verzaakt, zal hij aan Jonckheere Spanten een annulatievergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25 % van de bestelde goederen en/of werken.

Artikel 12 : Bevoegdheid.

De overeenkomst tussen Jonckheere Spanten en de klant is uitsluitend onderworpen aan de Belgische toepasselijke wetgeving in de meest ruime betekenis van het begrip en zal te goede trouw uitgevoerd worden. Geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de aansprakelijkheid en/of de verbreking van de overeenkomst  tussen Jonckheere Spanten en de klant behoren tot de exclusieve territoriale bevoegdheid van de Hoven en rechtbanken te Bergen, Brussel en Lille.

WAAROM KIEZEN VOOR JNCK?

Jonckheere Spanten staat u terzijde en verleent u graag de nodige technische steun om uw project tot een goed einde te brengen.

EXPERTISE

Ruim 35 jaar ervaring in het domein van de structurele houtoplossingen.

ADVIES

Met een team van 7 mensen staat ons studiebureau klaar voor al de technische vragen van het bouwdossier op te lossen.

KWALITEIT

Al onze producten verlaten de fabriek met de CE markering en een grondige controle van de materialen.